NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 3,00 €
skladom
naša cena 10,00 €
skladom
naša cena 9,00 €
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. VYMEDZENIE POJMOV

 

 

 


1. predávajúci-

Štefan Serédi

Kráľov Brod 261

925 41

IČO: 34645306

IČ DPH: SK1020279920

ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.modnesperky.eu

2. kupujúci- fyzická osoba spotrebiteľ, podnikateľ fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
3. tovar- produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.modnesperky.com
4. elektronická objednávka- odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenou za objednaný tovar, spracovaný systémom obchodu.

 

 

 


II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

 

1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
3. Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku / e-mailom, telefonicky/, čím dôjde k vzniku záväzkoprávneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
4. Kupujúci má právo stornovať objednávku len v deň jej vystavenia. Objednávky je možné stornovať telefonicky, e-mailom. Akceptovanie storna objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky, e-mailom.
5. V súlade s ustanoveniami § 12 odst. 1 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo v lehote do 14 pracovných odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nepreberáme. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a v pôvodnom obale. K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumom prevzatia tovaru a čísla účtu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.

6. V prípade, že kupujúci objednaný tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške 10 eur.

 

 

 


III. DODACIE PODMIENKY


1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky. V prípade, že sa tovar nachádza na sklade u predávajúceho, je expedovaný do 2 pracovných dní po prijatí a potvrdení objednávky. Expedicia gravírovaných predmetov trvá cca. 3 až 7 pracovných dní.
2. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, dodacia doba je zvyčajne 15-20 pracovných dní.
3. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.
4. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad a všetky ostatné doklady potrebné na prevzatie a používanie tovaru.

 

 

 

 

 

 

 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu vopred na cislo uctu.
3. Kupujúcemu bude doručený tovar prostredníctvom posty Royal Mail, prípadne iným spôsobom, podľa dohody.

 

 

 

 

 

 

 

V. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

 

 

1. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
3. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
4. Kupujúci upovedomí o reklamácii tovaru predávajúceho ihneď po zistení závady e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar zašle na adresu predávajúceho spolu so stručným popisom závady ako balík, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby. Dopravné náklady znáša kupujúci.
5. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie obvykle v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania.

 

 

 

 

 

 

 

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 

1. S osobnými údajmi kupujúcich bude predávajúci zaobchádzať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje informácie o kupujúcich nepostupovať tretím subjektom ani ich inak komerčne využívať.
2. V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom /hackerom/, si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti. Horeuvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.

 

 

 

 

 

 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

 

1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
2. Vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vymedzené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.

ODhkZT